หนังสือทำมือ

 • เริ่มเรื่อง

  หลักการและเหตุผล

            หลัก สูตรการผลิตหนังสือทำมือ เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเสริมหลักสูตรในสาระการเรียนรู้ภาษา ไทย และกลุ่มสาระอื่นที่สนใจ เพื่อเสริมประสบการณ์ด้านการเขียน การอ่าน และงานศิลปะ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ รักการทำงาน ทำงานเป็น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  และใช้เป็นแนวทาง ในการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2

  จุดประสงค์ของหลักสูตร

            1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประเภทของหนังสือ ขนากตัวหนังสือ และส่วนประกอบของหนังสือ
            2. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับความหมายและลักษณะของหนังสือทำมือ
            3. นักเรียนมีทักษะในการออกแบบและเทคนิคในการตกแต่งหนังสือทำมือ
            4. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตหนังสือทำมือ
            5. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตหนังสือทำมือ
            6. นักเรียนสามารถประมาณราคาเพื่อจัดจัดจำหน่าย และจัดนิทรรศการได้
            7. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีนิสันรักการทำงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
       

  โครงสร้างของหลักสูตร

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่
  เนื้อหา
  จำนวนชั่วโมง
  หมายเหตุ
  ทฤษฎี
  ปฏิบัติ
  1.
  ประเภทของหนังสือ
  ขนาดของหนังสือ
  ขนาดตัวอักษร
  ส่วนประกอบของหนังสือ
  2
  -
  2
  หนังสือทำมือ
  2
  3
  การทำภาพ Pop up แบบต่างๆ
   
  2
  4
  ขั้นตอนการผลิตหนังสือทำมือ
  20
  5
  การประมาณราคา
  2
  6
  การจัดนิทรรศการ
  2

   

  เวลาเรียน

            ตลอดหลักสูตรใช้เวลาเรียนทั้งหมด 30ชั่วโมง

  แนวการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

            เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตการผลิตหนังสือทำมือประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดแนวทางดำเนินการดังนี้
            1. จัดกิจกรรมในรูปแบบของชมรม โดยคำนึงถึงความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
            2. จัดกิจกรรมโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้านความคิดและจินตนาการอย่างเต็มที่
            3. จัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงมากที่สุด เพื่อให้เกิดทักษะและกระบวนการในการทำงาน
            4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อจำนวนและความถนัดของผู้เรียน
            5. การประเมินผล ควรเน้นการประเมินด้านทักษะ และกระบวนการในการทำงาน ลักษณะนิสัยในการทำงานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และผลงานสำเร็จรูป

  การวัดและประเมินผล

            1.ประเมินผลระหว่างเรียน
                    แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน
            2.ประเมินผลหลังเรียน
                    แบบประเมินคุณภาพผลงาน
                    ตรวจผลงาน
 • หนังสือทำมือ

  โดย โรงเรียนมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
 • ขั้นตอนการผลิตหนังสือ

  ขั้นตอนการผลิตจะประกอบด้วย
  • เขียนเรื่อง
  • วาดภาพประกอบเรื่อง
  • เลือกรูปแบบ
  • เลือกวัสดุ
  • ลงมือปฏิบัติ

  ประมวลภาพการจัดทำ

  01
  02
  เริ่มทำตั้งแต่อนุบาล
  ทำได้ทั้งชายและหญิง
  03
  04
  ตั้งใจวาดอย่างเต็มที่
  เตรียมกระดาษ
   05 06 
  เริ่มตัดแล้วครับ
  นิทานเล่มเล็ก
  07
  08
  ต้องตั้งใจมากหน่อย
  เดี๋ยวงานก็ออกมาสวย
  09
  10
  ใส่ใจเกินร้อย
  บางคนก็ตัดบางคนก็วาด
  11
  12
  ฟังครูหน่อย
  มืออาชีพแล้วคะ
  13
  14
  ใกล้เสร็จแล้ว
  ผลงานที่น่าภูมิใจ
 • ผลงานต่างๆที่ได้รับรางวัล

   01
  02 
  นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันหนังสือทำมือ
  ณ สนามกีฬาไทย – ญี่ปุ่น ดินแดง 14 ม.ค. 2547
  รางวัลที่ 1 งานวันครู
  ระดับสำนักงานเขตมีนบุรี ปี 2546
   03
   04
  ผู้บริหารเยี่ยมผลงานและขั้นตอน
  การผลิตหนังสือของนักเรียน ณ เมืองทองธานี 2547
  รางวัลชมเชย งานวันสุนทรภู่
  ระดับกรุงเทพมหานคร ปี 2547
   05
   06
  รับรางวัลการประกวดหนังสือทำมืองาน
  วันสุนทรภู่ ณ วัดเทพธิดาราม 2547
  รางวัลที่ 1 งานวันครู
  ระดับกรุงเทพมหานคร ปี 2547
   07
  08
  นำนักเรียนที่ชนะการประกวดหนังสือทำมือ
  ร่วมผลิตผลงานกับกลุ่ม CUSTER เพื่อนำไปแสดงนิทรรศการ
  ณ เมืองทองธานี (ร.ร.บางชัน 2547)
  รางวัลที่ 2 งานวันสุนทรภู่
  ระดับกรุงเทพมหานคร ปี 2548