แผนพัฒนาคุณภาพโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนมีนบุรี สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2550
.............................................................................................................................
1. สภาพปัญหา
     
งานบริการด้านโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน เป็นงานบริการที่สำคัญ ต้องจัดอาหารให้นักเรียน บุคลากรได้รับการบริโภคอาหารที่สะอาด มีคุณค่าปริมาณพอเพียงได้มาตรฐานในด้านของการสุขาภิบาลอาหาร แต่เนื่องจากโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนมาก รวมทั้งบุคลากร แต่โรงเรียนมีข้อจำกัดด้วยสถานที่คับแคบไม่สามารถรองรับจำนวนนักเรียนได้ จึงต้องหาแนวทางพัฒนาคุณภาพโครงการอาหารกลางวันขึ้น
           
2. วัตถุประสงค์
       2.1 เพื่อพัฒนางานจัดบริการอาหารให้นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างพอเพียง มีคุณค่าทางโภชนาการ
       2.2 เพื่อพัฒนาระบบงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหาร
       2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันโรคสู่การพัฒนาการที่จะเป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข
       2.4 เพื่อส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาคุณภาพโครงการอาหารกลางวัน

3. นโยบายและโครงการ
        3.1 จัดอาหารกลางวันให้บริโภคโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการ และสุขภาพของนักเรียน
        3.2 จัดบริการแจกนมเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการของนักเรียน
        3.3 ควบคุมคุณภาพ ปริมาณและชนิดของอาหารที่จัดบริการในโรงเรียนให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ
        3.4 ส่งเสริมสุขาภิบาลอาหารทั้งในโรงเรียนและบริเวณรอบโรงเรียน
        3.5 ส่งเสริม กำกับดูแลสุขอนามัยของผู้ประกอบอาหาร และผู้ให้บริการอาหาร
        3.6 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม 5ส สำหรับโรงครัวและโรงอาหาร
        3.7 ให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
        3.8 ส่งเสริมความรู้และศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานอาหาร โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร

4. เป้าหมาย
       
ด้านปริมาณ
            คณะครู บุคลากร 128คน นักเรียน 2,692คน ได้รับบริการ งานพัฒนาด้านโครงการอาหารกลางวัน
       ด้านปริมาณ
            นักเรียน บุคลากร มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงมีสุขภาพอนามัยที่ดี ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
          
5. แนวทางการพัฒนา
        5.1 กำหนดนโยบายของโครงการ
        5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการงานโครงการ
        5.3 กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
        5.4 กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน
        5.5 กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล
        5.6 สรุปผลและรายงานการปฏิบัติงาน         

6. แผนและรายละเอียดตามแผน
      
6.1 จัดบริการงานอาหารกลางวัน
       6.2 จัดบริการการดื่มนมของนักเรียน
       6.3 จัดกิจกรรมเสริมงานโครงการอาหารกลางวัน
       6.4 จัดสถานที่รับประทานอาหารให้พอเพียงเป็นสัดส่วน บรรยากาศสะอาด
       6.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ปลูกฝังนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร
       6.6 โครงการ อย.น้อยสอนน้อง
       6.7 โครงการนักเรียนรุ่นใหม่ใส่ใจอ่อนหวาน
       6.8 ติดตามประเมินผล
       6.9 สรุปผล และรายงาน
           
ประมวลภาพกิจกรรม
อาหารที่เตรียมพร้อม
นักเรียนใช้บริการ
อร่อยมากๆครับ
รับประทานอย่างเป็นระเบียบ
เคาะเศษอาหารทิ้ง
ให้สะอาด
แล้วเก็บให้เรียร้อย
ความภูมิใจกับรางวัลดีเด่น
แม่ครัวผู้ปรุงอาหาร