โครงการ                      ตลาดนัดนักเรียนในโรงเรียนมีนบุรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ        กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ปีการศึกษา                   2550
..................................................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
         การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้พัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามสภาพจริง มีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม และจากหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระที่ 3 เรื่องเศรษฐศาสตร์ มาตรฐาน ส.3.1 ที่ว่า มีความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า รวมทั้งใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ จากความสำคัญดังกล่าวนี้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้จัดตั้งโครงการตลาดนัดนักเรียนขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน และสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการดำรงชีพอย่างพอเพียง   

2. วัตถุประสงค์
         2.1 เพื่อให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรงจากการเรียนการสอน   
         2.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
         2.3 เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
         2.4 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเก็บออม

3. เป้าหมายของโครง
         3.1 เชิง ปริมาณ
              3.1.1 นักเรียนที่เป็นผู้ค้า จำนวน 70 แผง
              3.1.2 นักเรียนผู้ซื้อ ประมาณ 1,500 บาท
          3.2 เชิง คุณภาพ
              3.2.1 เป็นโครงการที่พัฒนาศักยภาพของนักเรียนและการบูรณาการทุกกลุ่มสาระ
              3.2.2 นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
              3.2.3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
              3.2.4 นักเรียนมีเงินออมและเห็นคุณค่าของการมีรายได้
              3.2.5 นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ การทำบัญชี การทอนเงิน และการตั้งราคาสินค้า

4. ลักษณะโครงการ
          4.1 เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา          
          4.2 เป็นโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการวิเคราะห์ ด้สนคุณธรรมจริยธรรม
          4.3 เป็นโครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจพอเพียง

5. แนวทางการดำเนินงาน
          5.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน
          5.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
          5.3 จัดตั้งคณะทำงานโดยให้นักเรียนเป็นผู้ดำเนินงาน
          5.4 ระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานและแบ่งหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน
          5.5 นำแนวทางที่ได้มาปฏิบัติ
          5.6 ประเมินผลและทำสถิติผู้ขายสินค้า
          5.7 สรุปโครงการ

6. ค่าใช้จ่าย
          นำรายได้จากค่าแผงๆละ 3บาท มาใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารและการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆในกลุ่มสาระ

7. ปัญหาอุปสรรค
          7.1 สถานที่จำหน่ายสินค้าคับแคบ เพราะเป็นพื้นที่ที่นักเรียนเล่นในช่วงพักกลางวัน
          7.2 ผู้ค้าบางคนยังไม่มีทักษะในการขาย เช่นทอนเงินช้า คิดราคาสินค้าผิด
          7.3 สินค้าที่จำหน่ายบางรายการราคาแพงเกินไป
          7.4 สินค้าบางชนิดไม่เหมาะที่จะนำมาจำหน่าย

8. ประโยชน์
        
8.1 ให้นักเรียนเห็นประโยชน์และคุณค่าจากสิ่งของที่ใช้แล้ว แต่ยังดีอยู่
          8.2 เป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
          8.3 ทำให้รู้คุณค่าของการหารายได้ๆเองโดยไม่ต้องขอเงินจากผู้ปกครอง
          8.4 รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
          8.5 เกิดทักษะการทอนเงิน การคิดเรื่องผลกำไร ขาดทุน และการตั้งราคาสินค้า
          8.6 ให้นักเรียนรู้จักวางแผนกับเงินที่ขายสินค้าในวันนั้น เช่น เก็บไว้ซื้อสินค้าที่ตนเองต้องการ ซื้อสินค้ามาจำหน่ายในครั้งต่อไป ฝากธนาคาร เป็นต้น
           
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ
         9.1 การสังเกต
         9.2 แบบสอบถาม            

ประมวลภาพกิจกรรม
บรรยากาศ
กล่าวเปิดโดยท่านรอง
นักเรียนกล่าวรายงาน
สินค้าที่นำมา
เสื้อผ้ามือสอง
อ่านจบแล้วเอามาเลหลัง
เลือกซื้อตามใจชอบ
เท่าไหร่เนี่ย
คนขายมากกว่าคนซื้อ
คุณครูก็สนใจ
ทอนตังดีๆนหนูนะ
ลองก่อนซื้อ