คลิกชมกิจกรรมต่างๆได้เลยครับ
ประกาศนโยบายโรงเรียนมีนบุรี
เรื่อง การสร้างเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2550
................................................
     ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครอง ชุมชน ครู บุคลากร นักเรียน ร่วมกันน้อมนำพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ได้ทรงพระราชทานให้ชาวไทยดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และอยู่อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ด้วย "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 3 องค์ประกอบ
     หนึ่ง พอประมาณ ทั้งปริมาณและคุณภาพไม่สุดโต่ง ไม่ขี้เหนียว ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย 
     สอง ต้องมีเหตุผล ในการบริโภค หากใช้เหตุผลไตร่ตรอง จะทำให้เรายับยั้งชั่งใจได้
     สาม มีภูมิคุ้มกันในตัว การเหลือเก็บเป็นภูมิคุ้มกันทางการเงิน และการหลีกเลี่ยงจากอบายมุข เป็นภูมิคุ้มกันทางศีลธรรม
"เงื่อนไขสำคัญ" ที่นำปรัชญาไปใช้แล้วประสบความสำเร็จ มี 2 ข้อ
     หนึ่ง ด้านคุณธรรม ต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความอดทน ความพยายาม
     สอง ด้านวิชาหรือความรู้ มีความรู้จริง ความรอบคอบ ต้องใช้ความอดทน ใช้สติ ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิต
     นโยบายสร้างเสริม ปลูกฝัง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนมีนบุรี
     1.จัดทำสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     2.จัดกิจกรรมออมเอื้อเกื้อกูล
     3.จัดกิจกรรมบ้านทักษะชีวิต
     4.จัดกิจกรรมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน
     5.จัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน
     6.จัดกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีธรรม
     7.จัดกิจกรรมตลาดนัดนักเรียนในโรงเรียนมีนบุรี
     8.จัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
     9.จัดกิจกรรมอนามัยในโรงเรียนมีนบุรี
     10.จัดพัฒนา บุคลากรของโรงเรียนให้มีส่วนร่วมและเป็แบบอย่าง
     10.เชิญชวนผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


              ประกาศ ณวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550

                                                                    นางสาวสุมณฑา พงษ์มาลา
                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนมีนบุรี